Manusförfattaren Iryna från Ukraina har anlänt till Kronoberg
Iryna Serebriakova. Foto: Andreas Klippinge

Den första veckan i augusti anlände Iryna Serebriakova till Växjö och Kronoberg. Iryna är ukrainsk manusförfattare och dramatiker från Kiev.

Under sex månader är Iryna residens-kulturarbetare i Emergency Residency Kronoberg, ett initiativ som har tagits av Bild och Form Kronoberg och Italienska Palatset i Växjö med anledning av Ukrainas akuta läge och hotade situation för konstnärlig frihet.

Irynas teaterpjäser och manus är fokuserade på (miss)kommunikation och personliga kopplingar i den digitala eran, teknologiernas påverkan på mänskligheten och konstens plats i samhället. Hennes miniserie ”Qui suis-je ?” skriven tillsammans med Jean-Philippe Andersen vann stipendiet från Centre national du cinéma i Frankrike.

Hon kommer under residenstiden att arbeta med att utveckla manus för teater och film samt hålla gästföreläsningar och workshops.

Ett nätverk av kulturorganisationer i Kronoberg stödjer residensvistelsen med fortbildning, kontakter och möjliga uppdrag.

För mer information och kontakt

Jan Carleklev, residenssamordnare, Italienska Palatset
Tel: 070 26 29 622
Mail: jan@carleklev.se

Andreas Klippinge, residenssamordnare, Italienska Palatset
Tel: 0702 751 518
Mail: andreas@klippinge.com

Helen Hägglund, projektledare, Bild och Form Kronoberg
Tel: 0470-583109
Mail: helen.hagglund@kronoberg.se

Fakta

Emergency Residency Kronoberg stödjs av Region Kronobergs kulturnämnd. Residenset ingår i ett interregionalt och nationellt sammanhang kring krisresidens för konstnärer från det krigsdrabbade Ukraina. Det nationella residensnätverket SWAN- Swedish Artist Residency Network, är den nationella plattformen och nationell samordning sker med stöd av Kulturrådet. Residenset ingår även i Regionsamverkan Sydsveriges arbete med att utveckla strukturerna för konstnärsresidens.

Länkar

Italienska Palatset

Region Kronoberg – Region Kronoberg stöttar ukrainsk kulturarbetare

Region Kronoberg stöttar ukrainsk kulturarbetare

Med anledning av Ukrainas akuta läge och hotade situation för konstnärlig frihet erbjuder Region Kronoberg en ukrainsk konstnär möjlighet att komma till länet i ett residens.

Det innebär att konstnären erbjuds en säker plats för att bo och verka i vår region under sex månader med start i augusti/september.

Projektet, Emergency Residency Kronoberg, är ett initiativ som har tagits av Bild och Form Kronoberg och Italienska Palatset i Växjö. Region Kronobergs kulturnämnd beviljade projektet 220 000 kronor vid mötet den 29 april.

Vi vill erbjuda en konstnär en trygg och säker plats att verka utifrån under kriget. Arbetet är i full gång för att vi tillsammans ska kunna stå upp och hjälpa konstnärer som befinner sig i akut kris. Den hotade situation för konstnärlig frihet har gjort att det finns en stor uppslutning både regionalt och nationellt bland kulturaktörer för att ta emot konstnärer i residens, säger Claudia Crowley Sörensson (M), kulturnämndens ordförande.

Residenset ingår i ett interregionalt och nationellt sammanhang kring krisresidens för konstnärer från det krigsdrabbade Ukraina. Det nationella residensnätverket SWAN- Swedish Artist Residency Network är den nationella plattformen och nationell samordning sker med stöd av Kulturrådet. Residenset ingår även i Regionsamverkan Sydsveriges arbete med att utveckla strukturerna för konstnärsresidens.

Residenset handlar också om att utveckla den kulturella infrastrukturen för bild och form i Kronoberg, säkra konstnärlig produktion i länet och öka internationaliseringen genom samverkan i ett konkret gemensamt arbete, säger Helen Hägglund, Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Region Kronoberg.

Fakta

Bild och Form Kronoberg är länets regionala resurscentrum för bild och form. Uppdraget är att stärka bild och formområdet genom att öka tillgängligheten till bild och form, stärka konstnärers förutsättningar och att främja arbete med att skapa och utveckla platser för konst. Verksamheten är organiserad inom regional förvaltning i Region Kronoberg. I samverkan med ett flertal aktörer vill Bild och Form Kronoberg genomföra ett krisresidens för en konstnär från Ukraina med anledning av landets akuta läge och hotade situation för konstnärlig frihet.

Läs mer om SWAN

Läs mer om Artists at Risk

Ansök om residens

Kontakt

Claudia Crowley Sörensson
Ordförande kulturnämnden
E-post: claudia.sorensson@kronoberg.se
Telefon: 0707-29 68 19

Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild och form
E-post: helen.hagglund@kronoberg.se
Telefon: 0470-58 31 09

Jan Carleklev, Italienska Palatset
E-post: jan@carleklev.se
Telefon: 070 26 29 622

Rapporten om Zandra Ahls ”Artist in Recidency” i Lessebo kommun
Bilden visar första sidan i Zandra Ahls rapport "Stationsprojektet"

Zandra Ahl har avslutat sitt arbete med Lessebo station i projektet ”Residens i stationssamhällen” och bjuder in att ta del av arbetet – platsen, historien och människorna som hon mött i projektet. Du läser och kan ladda ned hela rapporten här:

stationsprojektetzahl211110mainLadda ner

Mer om hur arbetet fortgick kan du även ta del av här: Lessebo station + Zandra Ahl – Konst i Kronoberg

Lessebo kommun och Region Kronoberg riktar ett varmt tack till Zandra som med stor omsorg har synliggjort och skapat nya perspektiv för en av alla pärlor i Kronoberg. Besök gärna Lessebo station och ta del verket! Vi fortsätter det gemensamma arbetet genom digitalisering av bilder från Lessebo station och Sören Mörch håller workshops för barn och unga under våren 2022.

För mer information:
Helen Hägglund
Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling
Tfn 0470-58 31 09, 076-720 76 52
Helen.Hagglund@kronoberg.se

Jenny Ramnér
Kultur och fritidschef
Kommunledningsförvaltningen
Lessebo kommun
0478-12500 växel
0478-12567 direkt

Residens i stationssamhälle – Alvesta

Lina Sofia är en av tre konstnärer som deltagit i Residens i stationssamhällen som pågått i Kronobergs län under 2020-2021.

De inbjudna konstnärerna utforskar hur konst och kultur kan vara en del i samhällsutvecklingen i stationsorterna Ljungby, Alvesta och Lessebo. På vilket sätt kan olika människor, i olika åldrar, med olika bakgrund, vara delaktiga i vår offentliga visuella miljö?

Residenset i Alvesta avslutas med utställning i samarbete med Alvesta utställningshall, Kulturparken Småland och Hemslöjden Kronoberg.

Den gamla yllefabriken i Alvesta ledde konstnären till platsen. En i landet
svunnen textilindustri som idag efterfrågas av både hantverkare och kläd-
producenter. Intresset för lokalt producerade material har ökat de sista åren.

I Hemslöjdens projekt 1 kvadratmeter lin deltar i år hantverksintresserade både nationellt och i Kronobergs region med att odla och genomföra den ganska långa och komplicerade beredningsprocessen.
Under den speciella tid som varit under pandemin har konstnären valt att lyfta det engagemang som pågår kring spånadslinet och sätta in det i ett större sammanhang om ekologi, platser och vad växter faktiskt kan lära oss.

Genom att aktivera deltagarna i linprojektet med att dokumentera linstjälkar från olika platser och beskriva dess omgivning sätter hon fokus på hur vi läser en växt och dess miljö. Det kan handla om jordmån, väderförhållanden, växtläge men också om minnen och det som får oss att känna.

Med inspiration från Craig Holdredge metoder om att studera växter tar hon sig an linet för att återknyta till vårt sammanhang – som skulle kunna vara ett sätt att skapa ett mer hållbart förhållningssätt till vår omgivning.

I utställningen visar Lina Sofia arbeten med utgångspunkt i linet som material, där hon bland annat engagerat befolkningen i en fördjupad läsning av växten, dess odlingsmiljö och sammanhang. Lina Sofia är baserad i Falun och arbetar i gränslandet mellan konst, hantverk och pedagogik. Det tar sig form i ett undersökande av platser, situationer och fenomen, men även i deltagarbaserade processer, med utgångspunkt i det textila skapandet.

Lina Sofia intresserar sig för den mångfasetterade betydelsen av kultur- och medicinalväxter där hon odlar fibrer och ofta undersöker i tidskrävande experiment hur färg från naturen kan skapa platsspecifika avtryck där faktorer som omgivning och väderförhållanden spelar in – en slags framkallningsmetod som berättar om betydelsen och konsekvenserna av att vara en del av ett kretslopp.

Besök utställningen

Utställningshallen
Alvesta Järnvägsstation, 2 vån
Tfn. 0472-15003

Se här för öppettider

Residens i Kulturvagnen
Residenset ”Utgrävningar” pågår i sommar i Kulturvagnen.

Kulturvagnen drivs av Kerstin Björk och Tony Blomdahl och är en ombyggd husvagn som fungerar som mobilt galleri, konserthus och arrangör av olika projekt. De verkar primärt i den Småländska glesbygden.

Utgrävningar

Kerstin berättar om sommarens projekt i Kulturvagnen:

– I sommar ger vi bland annat ett residens vid namn Utgrävningar. Detta tar avstamp i en arkeologisk utgrävning i en Småländsk ladugård. Två konstnärer, Annie Johansson och Andreas Engman, är inbjudna att arbeta under tre veckor med residenset. I samband med att de finner intressanta objekt i ladugården sker ett parallellt arbete då vi tar reda på vad dessa objekt varit till för och vad de heter.

– Det finns ett bortglömt vokabulär kring de ting som varit vanligt förekommande i ett jord- och skogsbrukssammanhang. Konstnärerna jobbar därefter vidare på egen hand med utvalda fynd, ett arbete som kommer att resultera i en utställning i Kulturvagnen.

Besök Kulturvagnen

Utställningen och Kulturvagnen kommer att befinna sig utanför caféet vid Ljuders hembygdsförening Lördag den 31 juli och söndag den 1 augusti. ca. kl.12-17
Varmt välkomna!

För mer information se: www.kultur-vagnen.se
Instagram: kulturvagnen

Medverkande konstnärer

Annie Johansson

Annie Johansson växte upp i en liten by i skogen och försvinner gärna in i det textila hantverkets långsamma görande. Ett material och hantverk som intresserar henne utifrån dess djupt rotade relation till kropp och kroppslighet. I sitt arbete plockar hon ofta inspiration ur ämnen som privat och allmän åtrå, kroppens fenomenologi, nymaterialism, mysticism och människans relation till naturen.

Med textilens språklighet skapar Annie skulpturer genom vilka hon undersöker det fysiska förhållande som våra kroppar förhandlar med föremål, rumslighet och material, på senare tid mer specifikt våra sensuella och ibland sexuella relationer till textila objekt. I hennes rumsliga installationer vill hon ofta premiera den kroppsliga förståelsen, framför det cerebrala, i mötet med hennes arbete.

www.anniejohansson.com

”Tunt Mörker”, 2017, foto: Øystein Thorvaldsen

Andreas Engman

I mitt konstnärskap är jag intresserad av att analysera maktstrukturer, de knutna till institutioner men också de i samhället i stort. Jag använder mig av ofta av text, ljud, installationer och performativa konstnärliga praktiker för att undersöka hur utvidgade perspektiv av institutionell kritik kan skapas genom att explicit använda affektiva tillvägagångssätt.

Två spår jag har arbetat med under de senaste åren är intensifieringen av nyfascistiska strömningar som formar dagens politiska landskap och hur konsten kan skapa ett motstånd i dessa sammanhang, samt mat och ätandets roll i samtida och historiskt kolonialt maktutövande.

www.andreasengman.se

Bild från performancen ”Dicks Revisited” från 2016, foto: Johanna Wallin

Fakta om Residens i Kulturvagnen

Utgrävningar är ett residensprojekt som sker i Kulturvagnen 2021. Kulturvagnen är ett mobilt utställningsrum initierat av Tony Blomdahl och Kerstin Björk som båda har erfarenhet av att jobba publikt med olika konstprojekt och konsertarrangemang. Syftet med Kulturvagnen är att tillgängliggöra och minska avståndet till konstnärliga upplevelser.

Utgrävningar sker med stöd av Bild och form Kronoberg, Kulturrådet, Ideell Kulturallians och i samarbete med Ljuders hembygdsförening.

Bild och Form Kronoberg stödjer flera residens under 2021 i syfte att stärka förutsättningarna för konstnärer att verka i Kronoberg och att möjliggöra en bredd av konstupplevelser för publik. Läs mer om pågående residens här.