Till innehåll på sidan

Residens

Småland har länge präglats av samspelet mellan människa och natur, något som ordet HULT knyter an till i egenskap av en vanlig ändelse på lokala ortsnamn, med innebörden skogsdunge.

Residensprogrammet HULT fångar upp samtida, komplexa frågor som klimatförändring och samhällsutveckling, och länkar dessa inte bara till landsbygdskontexter utan även till innovativa metoder och samarbetsinriktade tillvägagångssätt. Detta sker genom tvärdisciplinära samarbeten i ett brett nätverk av organisationer, publika engagemang och en mångfald perspektiv. Här ingår kulturorganisationer, aktivister, samhällsaktörer, kommuner och akademiska samarbetsparter. Grunden är en stark strävan att främja utvecklandet av nya tankebanor och kollektiva levnadssätt som ett svar på vår tids mest brännande utmaningar.

Om Kronoberg och Linnéuniversitet

Kronobergs län, i hjärtat av sydsvenska Småland, präglas av skogar, sjöar och småorter. Tillgången på virke och ved lät skickliga trähantverkare och glasblåsare bidra till områdets välstånd, och gjorde att hantverksskicklighet, innovation, och i förlängningen, konstnärlig kreativitet, frodades. Kollektivt agerande har historisk förankring i Småland, tydligt än i dag i utvecklingsprojekt mellan olika institutioner, och konstnärsdrivna initiativ. Väletablerade strukturer finns för samarbeten inom kulturområdet i hela södra Sverige, och regionen arbetar tvärsektoriellt med lokala, regionala och nationella samarbetsparter för samhällsutveckling i gles- och landsbygd.

Linnéuniversitetet med 40 000 studenter i Växjö och Kalmar, bedriver högkvalitativ forskning inom flera discipliner, t.ex. forskarklustret IMS Green: Mediations of Climate and Ecological Emergency (MEDEM) kopplat till medieringen av ekologi och klimatnödläget, Climate Emergency studies, och Design + Change-programmet med fokus på hållbarhets- och klimatfrågor.

Program

Residenset möjliggör två månaders individuellt anpassat arbete och projektutveckling. Tillgång erbjuds till forskarmiljön i Centrum för intermediala och multimodala studier, samt möjlighet till mentorskap och publika interaktioner och presentationer, inklusive utställningar på Växjö konsthall. Programmet, som utlyser så väl som bjuder in till deltagande, erbjuder stipendium, resa, boende, arbetslokal, produktionsmedel samt processtöd.

Ekologisk, social, och ekonomisk hållbarhet

HULT strävar efter ekologisk, social, och ekonomisk hållbarhet genom att:

  • anpassa residensets faciliteter och intensitet efter behov och ekologisk hållbarhet
  • samarbeta strategiskt och operativt kring resurser
  • samarbeta tvärdisciplinärt för att möta komplexitet
  • arbeta långsiktigt genom att integrera aktiviteter med arbetsgruppens och samarbetsparternas verksamheter
  • tillvarata befintliga resurser, använda hållbara material och återanvända dem i produktion
  • göra klimatvänliga val även vid publika aktiviteter (inklusive förtäring, lokal, transport och marknadsföring)
  • tillämpa hållbart resande enligt Kronobergs riktlinjer om “resetrappan”, och klimatkompenserade flygresor.

Vi uppmuntrar även våra konstnärer, curatorer och samarbetsparter att fortsätta utforska och lära sig om ekologi samt fatta hållbara beslut. Detta åstadkommer vi genom introduktionsprogram i residenset och programaktiviteter i samarbete med våra partner.

Organisation

Bild och Form Kronoberg är huvudsamordnare för HULT residensprogram som tillsammans drivs med Linnéuniversitetet, Växjö konsthall och Svensk curatorförening. Gemensamt utgör organisationerna residensets arbetsgrupp.

Arbetsgruppen svarar för processledning under residenset, med möjlighet till regelbundna avstämningar. Som huvudsamordnare ansvarar Bild och Form Kronoberg för praktiska frågor och kontakter med kulturorganisationer, civilsamhälle, kommuner och samhällsutvecklingsprojekt. Växjö konsthall å sin sida ansvarar för kontakter i konstfältet, pedagogiskt arbete samt logistik, kommunikation och installation vid utställningsproduktion. Linnéuniversitetet ansvarar vidare för tillgång till forskningsmiljön vid IMS och andra samarbeten inom akademi och forskning. Svensk curatorförening slutligen ansvarar för curatoriellt kunskapsstöd och kontakt med curatorer nationellt och internationellt.