Residens i Kronoberg
Linus Ljunggren, Foto: Lars-Göran Ambrahamsson

Tre residens har initierats av Bild och Form Kronoberg för att skapa arbetstillfällen för professionella bild- och formkonstnärer. Residensen genomförs i samverkan med lokala och regionala parter med stöd av Region Kronobergs kulturnämnd.

Kerstin Björk och Tony Blomdahl
Jamila Drott

Residens-Stationsamhällen

Residens-i-Stationssamhällen är ett projekt som tar avstamp i tre stationssamhällen i Kronobergs län. Residensen startade under 2020 och fortsätter 2021.

Inbjudna konstnärer utforskar hur konst och kultur kan vara en del i samhällsutvecklingen i stationsorterna Ljungby, Alvesta och Lessebo. På vilket sätt kan olika människor, i olika åldrar, med olika bakgrund, vara delaktiga i vår offentliga visuella miljö?

Residensen genomförs i samarbete med Samhällsplanering, Hållbar tillväxt inom Region Kronoberg.

För mer information kontakta:
Helen Hägglund,
Regional utvecklingssamordnare bild och form, Region Kronoberg

Påväg mot Bymässa 2030

Region Kronoberg vill utveckla attraktiva och hållbara livsmiljöer i byn och utanför städerna genom att arrangera Bymässa 2030.

En förstudie kring vad en Bymässa 2030 kan vara och hur den kan genomföras har presenterats för lokala och regionala politiker. Regionala utvecklingsnämnden tar nu processen vidare. Ett definitivt beslut ska fattas i september 2021.

En av utgångspunkterna i Bymässa2030 är politikområdet Gestaltad livsmiljö. ”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.”

”Konsten har stor betydelse för att skapa offentliga rum med långsiktiga kvaliteter. Det är därför viktigt att det konstnärliga arbetet tidigt införlivas i samhällsbyggets processer.” Prop. 2017/18:110 Gestaltad Livsmiljö

Bild och Form Kronoberg ingick under åren 2018-2020 i Statens konstråds nationella satsning inom gestaltad livsmiljö ”Kunskapsnav offentlig konst”.

Under våren 2021 fortsätter Bild och Form Kronoberg arbetet med att utveckla metoderna med offentlig konst i Kronoberg. Bild och Form ingår i den interna arbetsgrupp i Region Kronoberg som driver arbetet framåt med Bymässa2030 tillsammans med berörda aktörer.

Kontakt Bild och Form Kronoberg
Helen Hägglund,
Regional utvecklingssamordnare bild och form, Region Kronoberg

Bästa Biennalen

Bästa Biennalen är en återkommande konstbiennal för barn och unga som genomförts i Skånes kommuner vartannat år under ledning av Ystads konstmuseum. Biennalen arbetar för det tillgängliga och inkluderande konstrummet för alla åldrar och synliggör professionell konst för barn och unga.

Under 2019 arrangerades över 200 aktiviteter under 16 dagar. Nu planerar vi för att Bästa Biennalen ska bli en biennal för hela Sydsverige!

Därför genomför vi en pilot med stöd av Kulturrådet i samarbete med sex nya arrangörer i de nya medverkande länen: Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg. I Kronobergs län medverkar följande arrangörer 2021:

Ljungbergmuseet
Kulturparken Småland
Växjö konsthall
Italienska Palatset
Älmhults kommun
Ljungby konstförening

Bild och form Kronobergs/Region Kronobergs samarbete med Bästa Biennalen är en del av Regionsamverkan Sydsverige.

I höst genomförs biennalen i två veckor med start den 23 oktober. Läs mer om Bästa Biennalen och tidigare arrangemang här