Till innehåll på sidan

Konstnärligt perspektiv och växtlighet tar plats i utveckling av Haganässkolan

Bim och Hossein Qassemi vid sin blomsterlåda. Foto: Petra Lindholm

Vad är egentligen konst? Kan trädgårdar och växtlighet vara konst? Vilken betydelse har växtlighet och konst för den egna närmiljön, för att den ska vara trivsam och en plats där man vill vistas? Under vårterminen har två elevgrupper på Haganässkolans Introduktionsprogram (IM) arbetat tillsammans med konstnären Petra Lindholm.

Eleverna har utforskat färg och form, designat och byggt blomsterlådor och fyllt dem med växtlighet. Som ett resultat av elevernas arbete har skolan nu en lummig, attraktiv och personlig innergård, den så kallade Ljusgården, som smyckats med en mångfald av egendesignade blomsterlådor.

Region Kronoberg har, med stöd av Statens konstråd, drivit Haganässkolans gröna projekt i samverkan med Älmhults kommun och i dialog med Haganässkolan. Syftet med projektet är att synliggöra barn och ungas behov perspektiv i planeringsprocessen samt möjliggöra och stärka barn och ungas tillgång till konstrummet – att möta konst och att skapa själva.

Konstnären Petra Lindholm och bildlärare Ingalill Newkumet är överens om att det varit ett lyckat projekt: – Det har verkligen varit glädjande att se elevernas energi och goda samarbete.

Att påverka sin egen miljö

Helen Carlsson, kommunens kulturstrateg är positiv:- Jag känner mig väldigt glad! Ingalill och Petra har arbetat oerhört intensivt och lagt ner ett enormt engagemang i projektet. Tanken var att mötas kring odling och växter och detta är också vad som skett. Det känns som ett steg i helt rätt riktning att involvera och låta eleverna själva påverka och skapa något till sin miljö.

Även Helen Hägglund, Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Region Kronoberg ser positivt på projektet: – Att på detta sätt involvera barn och unga i utformandet av en plats ger en direktupplevelse för alla involverade av att arbeta tillsammans med en konstnär. Det öppnar också upp för ett större samtal om hur vi vill att våra platser ska vara, vem får komma till tals och hur gör vi för att skapa goda livsmiljöer i Kronoberg? Älmhults kommuns goda arbetssätt med att involvera konstnärlig kompetens i utvecklingen av platser vill vi sprida både regionalt och nationellt.

Mer om Haganässkolans gröna projekt

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Region Kronoberg och Älmhults kommun inom området Gestaltad livsmiljö. Projektet har bestått i sju konstnärsledda workshopar.Tyngdpunkten i projektet har legat på praktiska moment.

Haganässkolans gröna projekt är ett sätt för Älmhults kommun att i samverkan med Region Kronoberg och utifrån erfarenheterna från fjorårets konstprojekt Södra Möckeln arbeta vidare med området Gestaltade livsmiljöer.

Med projektet fortsätter Älmhults kommun sitt strategiskt arbete med att undersöka hur konstnärliga metoder kan tillvaratas i ett tidigt skede av planeringen för att skapa ett mer hållbart samhälle – socialt, ekologiskt och estetiskt.

Ambitionen är att vidareutveckla och långsiktigt befästa en slags ”basarbetsmetod” och efter sommaren därefter följa upp projektet med nya elevgrupper på Haganässkolan.

Fithwit Yemane Tesfaselasie och Amira Shekh Khdhir. Foto Petra Lindholm
Hussein Batal. Foto: Petra Lindholm

För mer information om projektet:
Petra Lindholm, konstnär
Tfn: 070-954 00 96
E-post: lindholmpetra@gmail.com

Ingalill Newkumet, bildlärare Haganässkolan, Utbildningsförvaltningen Älmhults kommun
Tfn: 0476-554 17
E-post: Ingalill.newkumet@almhult.se

Helen Carlsson, kulturstrateg. Utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsavdelningen, Älmhults kommun
Tfn: 0476-55 219
Helen.karlsson@almhult.se

Helen Hägglund, Regional utvecklingssamordnare bild- och form, Enheten för hållbar tillväxt, Avdelningen för regional utveckling
Tfn: 0470-58 31 09, 076-720 76 52
Helen.Hagglund@kronoberg.se